Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:995

Utkom från trycket den 29 december 2015
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 2 kap. 1 a och 1 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5, 7, 8, 11, 14, 19 och 20 §§ och 4 kap. 1–1 a och 3 §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Bestämmelser om riksnormen och särskilda boendeformer för äldre”1) ,

1)

Senaste lydelse av rubriken till 2 kap. 2014:469.

dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ”Vård utanför det egna hemmet”,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 10 § ska lyda ”Inskrivning”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2) I förordningen finns bestämmelser om

2)

Senaste lydelse 2014:469.

 • riksnormen och särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),

 • vad som avses med hem för vård eller boende, stödboende och familjehem (3 kap. 1, 1 a och 2 §§),

 • verksamheten vid hem för vård eller boende, stödboende och familjehem (3 kap. 3–9 §§),

 • inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende och stödboende (3 kap. 10–16 §§),

 • hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),

 • vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),

 • tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

 • vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

 • avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),

 • sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

 • erkännande av utländsk utbildning för utförande av vissa uppgifter (7 a kap.), och

 • vissa bemyndiganden (8 kap.).

Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. Om en sådan verksamhet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.

Verksamheten

Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning.

Om den som vårdas i ett stödboende eller hem för vård eller boende drabbas av allvarlig sjukdom eller av allvarligt olycksfall ska någon anhörig till denne samt socialnämnden underrättas utan dröjsmål.

3) Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse och inskrivning i ett stödboende sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Inspektionen för vård och omsorg vad som gäller.

3)

Senaste lydelse 2013:184.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Utskrivning

4) När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall beslutar föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen ska utskrivning ske tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Om den enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt socialtjänstlagen ske tidigare om förvaltaren begär det.

4)

Senaste lydelse 2007:1316.

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte socialnämnden har begärt eller medgett det. Om Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut utan att socialnämnden har begärt eller medgett det. Om utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen.

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

5) Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det.

5)

Senaste lydelse 2013:184.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

  6) Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, stödboenden eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och till deras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

  6)

  Senaste lydelse 2013:184.

 1. barns och ungas rättigheter,

 2. inspektionens tillsyn,

 3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och

 4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.

7) En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

7)

Senaste lydelse 2013:184.

 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,

 2. vem som ska bedriva verksamheten,

 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

 4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 5. hur verksamheten ska finansieras,

 6. vem som ska förestå verksamheten, och

 7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.

8) En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

8)

Senaste lydelse 2013:184.

 1. vem som bedriver verksamheten,

 2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,

 3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 4. vem som förestår verksamheten, och

 5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen ges in samtidigt med anmälan.

9) Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

9)

Senaste lydelse 2013:184.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. I förordningen (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd att bedriva verksamhet med stödboende finns dock särskilda bestämmelser om möjligheten för Inspektionen för vård och omsorg att bevilja tidsbegränsade tillstånd.

Tillståndet får inte överlåtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:995

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)