Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Utkom från trycket den 16 februari 2016
utfärdad den 4 februari 2016.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

2 §

[Upphävd g. F (2018:894).]

SFS 2018:894

Bidragets omfattning

3 §

Bidrag för kostnad enligt 1 § ska uppgå till 800 kr per person.

Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Förutsättningar för bidraget

4 §

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Återbetalning och återkrav

5 §

Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

SFS 2019:1115

Överklagande

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:894

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:36

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2018:894

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:1115

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.