Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:90

Utkom från trycket den 23 februari 2016
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver1) att det i socialtjänstförordningen (2001:937) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, av följande lydelse.

1)

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 februari 2016 (Regeringens förordningsmotiv 2016:1).

3 §

I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:90

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)