Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:164

Utkom från trycket den 15 mars 2016
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver1) i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

2)

Senaste lydelse av

7 a kap. 2 § 2014:63

7 a kap. 3 § 2014:63

7 a kap. 5 § 2014:63

7 a kap. 6 § 2014:63.

dels att 7 a kap. 2, 3 och 5 §§ ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 7 a kap. 4 och 6 §§ ska betecknas 7 a kap. 2 och 3 §§,

dels att den nya 7 a kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

    3) Den som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 3 kap. 3 b § socialtjänstlagen (2001:453) ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

    3)

    Senaste lydelse av tidigare 7 a kap. 4 § 2014:63.

  1. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §, och

  2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket och om svenska författningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:164

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)