Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:316

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner;
utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner ska ha följande lydelse.

9 §

1) Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av bestämmelser i statliga pensionsavtal, har medgett en arbetstagare förmånligare villkor än vad som framgår av avtalet.

1)

Senaste lydelse 2014:1446.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller enligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är endast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en förmån bör betalas med premier.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:316

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)