Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:495

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

1)

Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

dels att 10 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 b §, av följande lydelse.

2) Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a-c §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

2)

Senaste lydelse 2015:100.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på sluten ungdomsvård i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska utdömd sluten ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)