Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:516

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 3 kap. 15 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 5 a och 19 a §§ och 5 kap. 1 b §, av följande lydelse.

5 a §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende ansvarar för att det finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet. De ska syfta till att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas där.

Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av företrädare för de boende och följas upp regelbundet.

Ordningsreglerna ska vara tillgängliga och välkända för både boende och personal.

15 §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende eller ett stödboende ska, om en enskild vårdas med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, snarast underrätta socialnämnden om han eller hon bedömer att den enskilde som vårdas i hemmet eller boendet omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller andra som vistas där, eller om den enskilde behöver annan vård än den hemmet eller boendet kan erbjuda.

19 a §

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla beslut om att placera barn eller unga i ett familjehem eller jourhem om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i familjehemmet eller jourhemmet.

1 b §

1) Innan socialnämnden fattar beslut om vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden inhämta uppgifter från belastningsregistret som förs enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister och uppgifter från misstankeregistret som förs enligt förordningen (1999:1135) om misstankeregister avseende den eller dem som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem.

1)

Tidigare upphävd genom 2012:782.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:516

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)