Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1056

Utkom från trycket den 2 december 2016
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2) Arbetsgivaravgifterna är 20,70 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2015:776.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,35 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

0,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,64 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,20 %

 

3) Egenavgifterna är 18,25 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2015:776.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,44 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

0,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,10 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,20 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1056

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2016.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)