Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1302

Utkom från trycket den 28 december 2016
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

2) Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2001:847.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att

  1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,

  2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller

  3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1302

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)