Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:126

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

dels att 20 § och rubriken närmast före 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 20 a-c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

Polismyndigheten ska på begäran av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem lämna hjälp för att söka efter och hämta tillbaka den som dömts till sluten ungdomsvård om den dömde avvikit. Kriminalvården ska på begäran av den som förestår vården vid ett sådant hem lämna hjälp med transport vid förflyttning av den dömde.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

  2. det annars finns synnerliga skäl.

Kriminalvården ska vid en transport enligt 20 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

  • 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

  • 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

  • 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

Den som begär hjälp enligt 20 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den dömde som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Den dömde får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 20 § ska kunna genomföras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:126

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Viveca Lång
(Justitiedepartementet)