Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:135

Utkom från trycket den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

dels att 43 § och rubriken närmast före 43 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 43 a–c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

  2) Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp för att på begäran av

  2)

  Senaste lydelse 2005:468.

 1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,

 2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, och

 3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning.

Kriminalvården ska vid en transport enligt 43 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

 • 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

 • 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

 • 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

Den som begär hjälp enligt 43 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den unge eller närstående till denne som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Den unge får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 43 § ska kunna genomföras. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:135

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)