Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:136

Utkom från trycket den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

dels att 45 § och rubriken närmast före 45 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 45 a–c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

  2) Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som är frihetsberövad, Kriminalvården ska lämna hjälp för att

  2)

  Senaste lydelse 2005:467.

 1. på begäran av socialnämnden eller rätten föra en missbrukare till en beslutad läkarundersökning,

 2. på begäran av socialnämnden föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem eller sjukhus,

 3. på begäran av verksamhetschefen i fall som avses i 24 § tredje stycket föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem, samt

 4. på begäran av Statens institutionsstyrelse efterforska, hämta eller förflytta någon som ska tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd av denna lag.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning.

Kriminalvården ska vid en transport enligt 45 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

 • 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

 • 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

 • 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

Den som begär hjälp enligt 45 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om missbrukaren som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Missbrukaren får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 45 § ska kunna genomföras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:136

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)