Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:213

Utkom från trycket den 28 mars 2017
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 1 a, 3, 3 a och 4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1) En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1)

Senaste lydelse 2015:995.

 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,

 2. vem som ska bedriva verksamheten,

 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

 4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 5. hur verksamheten ska finansieras,

 6. vem som ska förestå verksamheten, och

 7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan. Detta gäller inte verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.

  2) En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

  2)

  Senaste lydelse 2015:995. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

 1. vem som bedriver verksamheten,

 2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,

 3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

 4. vem som förestår verksamheten, och

 5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med anmälan.

3) Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

3)

Senaste lydelse 2016:1062.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) har överlämnat till enskild att utföra får även tidsbegränsade tillstånd meddelas.

Tillståndet får inte överlåtas.

4) Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över

4)

Senaste lydelse 2013:184.

 1. dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), och

 2. dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

5) För sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2–4 socialtjänstlagen (2001:453) ska bestämmelserna i 3 kap. 3–5 och 8 §§ denna förordning gälla på motsvarande sätt.

5)

Senaste lydelse 2013:184.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:213

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)