Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:280

Utkom från trycket den 25 april 2017
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 §

2) Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

2)

Senaste lydelse 2010:1271.

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 811 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

 2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,

 3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

 4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

 5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

 6. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

 7. dagpenning från arbetslöshetskassa,

 8. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 9. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

 10. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

 11. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:280

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)