Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:590

Utkom från trycket den 30 juni 2017
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen (2001:453)2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2)

Senaste lydelse 2010:204.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:590

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)