Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:860

Utkom från trycket den 12 september 2017
Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension;
utfärdad den 31 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

1) Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp från 61 år och uppåt beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap. 3436 §§ socialförsäkringsbalken.

1)

Senaste lydelse 2010:1703. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:860

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)