Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1123

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2)

1)

Prop. 2017/18:6, bet. 2017/18:SfU6, rskr. 2017/18:46.

2)

Senaste lydelse av 18 kap. 25 § 2015:452.

dels att 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25 och 37 §§ ska utgå,

dels att 18 kap. 1, 2, 20 och 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15, 22 och 23 §§ och 110 kap. 5 § och rubrikerna närmast före 96 kap. 3 § och 97 kap. 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 96 kap. 5 a § och 97 kap. 22 a § och närmast före 96 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd i 2–4, 6 och 7 §§.

Vidare finns bestämmelser om

 • undantag från rätten till underhållsstöd i 8–12 §§,

 • förmånstiden i 13 och 14 §§,

 • vem som får utbetalningen av underhållsstödet i 15 och 17–19 §§,

 • beräkning av underhållsstöd i 20–24, 26–30 och 32 §§,

 • omprövning vid ändrade förhållanden i 33–35 §§,

 • jämkning av underhållsstöd i 36 §, och

 • handläggningen i 38 och 40–42 §§.

Ett barn har rätt till underhållsstöd under de förutsättningar som anges i 4 §, om föräldrarna inte bor tillsammans och en av föräldrarna är boförälder.

Om barnet har fyllt 18 år lämnas förlängt underhållsstöd, om även villkoren i 6 § är uppfyllda.

3) Underhållsstöd till ett barn lämnas med

3)

Senaste lydelse 2017:995.

 • 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

 • 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21–24 och 26–30 §§.

4) Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 § ska omprövas när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för barnet.

4)

Senaste lydelse 2011:1434.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades.

Ett beslut om betalningsskyldighet ska inte meddelas, om 18 kap. 21 eller 24 § tillämpas eller om underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp.

Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken och en tillämpning av bestämmelserna i 28 och 29 §§ därför övervägs, behöver betalningsskyldighet inte fastställas.

5) Bostadsbidrag lämnas i form av

5)

Senaste lydelse 2011:1075.

 1. bidrag till kostnader för bostad,

 2. särskilt bidrag för hemmavarande barn,

 3. särskilt bidrag för barn som bor växelvis, och

 4. umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina föräldrar som inte bor tillsammans.

Särskilda bidrag samt umgängesbidrag

Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn kan lämnas till familjer med barn som avses i 4, 7 och 8 §§.

Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för barn som bor växelvis kan lämnas till familjer med barn som avses i 5 a §.

Bostadsbidrag i form av umgängesbidrag kan lämnas till den som tidvis bor med barn i fall som avses i 6 §. Sådant bidrag lämnas endast till en försäkrad som bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.

Hushåll med barn som bor växelvis

Bostadsbidrag kan lämnas till en försäkrad som har vårdnaden om ett barn som bor växelvis hos den försäkrade.

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundad nedåt till helt tiotusental kronor.

I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje försäkrad samt för varje barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§. I fråga om barn som avses i 96 kap. 5 a § ska dock endast hälften av den förmögenhet som tillhör barnet ingå i den sammanlagda förmögenheten.

Om ett eller flera barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§ har överskott i inkomstslaget kapital, ska till den försäkrades bidragsgrundande inkomst läggas varje barns överskott i inkomstslaget kapital i den utsträckning som överskottet överstiger 1 000 kronor. I fråga om barn som avses i 96 kap. 5 a § ska dock endast hälften av varje barns överskott läggas till den bidragsgrundande inkomsten i den utsträckning överskottet överstiger 1 000 kronor.

Vid beräkning av överskott i inkomstslaget kapital tillämpas 5 §.

6) Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18–23 §§.

6)

Senaste lydelse 2016:1294.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 150 000 kronor för en försäkrad, eller för makar 75 000 kronor för var och en av dem, ska bidraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Särskilda bidrag

  7) Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag för hemmavarande barn med

  7)

  Senaste lydelse 2013:1100.

 • 1 500 kronor till familjer med ett barn,

 • 2 000 kronor till familjer med två barn, och

 • 2 650 kronor till familjer med tre eller flera barn.

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag för barn som bor växelvis med

 • 1 300 kronor till familjer med ett barn,

 • 1 600 kronor till familjer med två barn, och

 • 2 100 kronor till familjer med tre eller flera barn.

Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som barn som bor växelvis, lämnas särskilt bidrag för barn som bor växelvis med

 • 300 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och ett barn som bor växelvis,

 • 500 kronor till familjer med två hemmavarande barn och ett barn som bor växelvis, och

 • 800 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och två barn som bor växelvis.

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som umgängesbidrag med

 • 500 kronor för ett barn,

 • 600 kronor för två barn, och

 • 700 kronor för tre eller flera barn.

Om det i hushållet förutom hemmavarande barn eller barn som bor växelvis även finns sådana barn som avses i 95 kap. 2 § 4 lämnas umgängesbidrag med 100 kronor per månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.

8) Ansökan om förlängt underhållsstöd enligt 18 kap. 6 § ska göras av den studerande själv, även om han eller hon ännu inte har fyllt 18 år. En sådan underårig studerande ska också själv lämna de uppgifter som behövs för att bedöma rätten till fortsatt barnpension, efterlevandestöd och barnlivränta enligt 78 kap. 5 §, 79 kap. 2 § respektive 88 kap. 4 §.

8)

Senaste lydelse 2012:935.

Beträffande äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg ska, om den försäkrade är gift, uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete även av den försäkrades make.

När det gäller assistansersättning ska, i de fall uppgifter lämnas av ett ombud, uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete även av ombudet.

När det gäller bostadsbidrag ska ett barn som avses i 96 kap. 4 § eller 5 a § och som är över 18 år på ansökningshandlingen självt intyga de uppgifter som rör barnet, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1123

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

2. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap. 4 § ska fortfarande gälla för underhållsstöd som avser tid före april månad 2018.

3. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap. 4 § ska utöver vad som föreskrivs i andra punkten fortfarande gälla för underhållsstöd som avser tid före februari månad 2021, om det för mars månad 2018 har lämnats underhållsstöd för barnet vid växelvist boende. I stället för det belopp som avses i den upphävda 18 kap. 25 § första stycket ska underhållsstöd då lämnas för var och en av föräldrarna med hälften av 1 173 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden april 2018 – januari 2019, med hälften av 773 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden februari 2019 – januari 2020 och med hälften av 373 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden februari 2020 – januari 2021. Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år ska respektive belopp före halveringen höjas med 150 kronor.

4. Äldre bestämmelser i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15 och 23 §§ och 110 kap. 5 § ska fortfarande gälla för bostadsbidrag som avser tid före mars månad 2018.

5. De nya bestämmelserna i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 och 5 a §§ och 97 kap. 6, 11, 15 och 22 a §§ ska tillämpas första gången på bostadsbidrag som avser tid efter februari månad 2018.

6. I stället för de belopp som anges i 97 kap. 15 § andra stycket ska minskning av bostadsbidraget göras om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 135 000 kronor respektive 67 500 kronor när bidraget avser en månad som infaller under tiden mars – december 2018, 142 000 kronor respektive 71 000 kronor när bidraget avser en månad som infaller under år 2019 och 148 000 kronor respektive 74 000 kronor när bidraget avser en månad som infaller under år 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)