Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1129

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

1)

Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

dels att 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska utgå,

dels att 2 kap. 1 § och 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

  2) Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga ärenden om särskild efterlevandepension och ärenden enligt följande lagar och bestämmelser:

  2)

  Senaste lydelse 2015:764.

 1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,

 2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,

 3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring, och

 4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1981.

Förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg är, utöver det som föreskrivs i 101 kap. 3 § socialförsäkringsbalken,

 1. särskild efterlevandepension, och

 2. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmånen motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1129

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)