Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1142

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2) Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska gälla för förvaltningen av fonderna:

2)

Senaste lydelse 2013:571.

  • 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond,

  • 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

  • 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,

  • 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,

  • 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

  • 4 kap. 15–24 §§ om information om en värdepappersfond,

  • 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värdepappersfond m.m., samt

  • 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1142

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)