Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1245

Utkom från trycket den 15 december 2017
Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman;
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:335) om Barnombudsman

1)

Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.

dels att 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

2) Barnombudsmannen är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

2)

Senaste lydelse 2002:377.

Barnombudsmannen är skyldig att lämna uppgifter om det förhållande anmälningsplikten omfattar.

Barnombudsmannen får lämna

  1. socialnämnden uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd,

  2. Inspektionen för vård och omsorg uppgifter som kan vara av betydelse för myndighetens tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1245

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)