Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:347

Publicerad den 4 maj 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253.

2) Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

2)

Senaste lydelse 2011:328.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:347

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)