Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:573

Publicerad den 30 maj 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

5 §

2) Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

2)

Senaste lydelse 2014:579.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:573

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)