Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:598

Publicerad den 31 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 24 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.

24 §

Styrelsen ska svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsredovisning. I fråga om upprättande av årsredovisningen tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:598

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)