Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:654

Publicerad den 7 juni 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) samt rubriken närmast före 16 kap. 7 § ska upphöra att gälla vid utgången av september 2018.

1)

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)