Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:669

Publicerad den 7 juni 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308.

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

  1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,

  2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

  3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:669

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)