Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:812

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 79 §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Socialnämnden ska i alla ärenden tillämpa 26 § förvaltningslagen (2017:900).

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

  • 10 § om partsinsyn,

  • 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,

  • 23 § om utredningsansvaret,

  • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

  • 25 § om kommunikation,

  • 31 § om dokumentation av beslut,

  • 32 § om motivering av beslut,

  • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

  • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen tillämpas dock inte i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

Den som enligt 8 § ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:812

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)