Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1282

Publicerad den 29 juni 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2) Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

2)

Senaste lydelse 2018:1281.

  • 1 kap. 4, 9, 13 och 14 §§ föräldrabalken,

  • 2 kap. 1, 46 och 89 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad utredning,

  • 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

  • 4 kap. 14 § föräldrabalken,

  • 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

  • 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

  • 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

  • 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

  • 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

  • 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1282

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)