20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1369

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409.

6 §

2) Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

2)

Senaste lydelse 2009:726.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1369

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)