Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1572

Publicerad den 26 september 2018
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 8 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 b och 2 §§, av följande lydelse.

Om den som ansöker om tillstånd enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 1 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:

  1. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

  2. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,

  3. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag,

  4. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och

  5. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen.

1) Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas med följande belopp:

1)

Tidigare 4 kap. 2 § upphävd genom 2009:1142.

Ärendeslag

Avgift kronor

Ansökan om att bedriva en ny verksamhet

 

30 000

 

Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva verksamhet

 

21 000

 

2) Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid ansökningar och anmälningar enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt vid betalning av avgift vid sådana ansökningar.

2)

Senaste lydelse 2013:184.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar, anmälningar och rapporteringar enligt 2 a kap. 11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap. 6 f6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 5 § denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1572

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)