Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:1614) om merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag

Publicerad den 1 november 2018
Utfärdad den 25 oktober 2018

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns bestämmelser om merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas läkarutlåtande om hälsotillståndet hos den person som merkostnadsersättningen eller omvårdnadsbidraget avser. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det.

Utbetalning

Om den för vilken förmånen lämnas är född någon av dagarna den 1–15 i månaden ska merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. Om den för vilken förmånen lämnas är född någon av dagarna den 16–31 i månaden ska förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, ska förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, ska förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

  1. merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag till den som vistas utomlands, och

  2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1614

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag.