Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1934

Publicerad den 30 november 2018
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1 §

1) En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1)

Senaste lydelse 2017:213.

  1. vilken verksamhet som ska bedrivas,

  2. vem som ska bedriva verksamheten,

  3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

  4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

  5. hur verksamheten ska finansieras,

  6. vem som ska förestå verksamheten, och

  7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan. Detta gäller inte verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 socialtjänstlagen.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1934

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)