Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:358

Publicerad den 4 juni 2019
Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs att 20 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2) Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

2)

Senaste lydelse 2018:652.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:358

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)