Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:882

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barnombudsman ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2) Förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

2)

Senaste lydelse 2002:377.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:882

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)