Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:50

Publicerad den 25 februari 2020
Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1981:429.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1180.

2) Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

2)

Senaste lydelse 2014:1289.

 1. Polismyndigheten,

 2. Säkerhetspolisen,

 3. åklagarmyndighet,

 4. Kronofogdemyndigheten,

 5. Skatteverket,

 6. Brottsoffermyndigheten,

 7. socialnämnd,

 8. Kriminalvården,

 9. studiestödsmyndighet,

 10. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,

 11. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning,

 12. Migrationsverket.

Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:50

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)