Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:190

Publicerad den 4 april 2020
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om sjuklön2)

1)

Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201.

2)

Senaste lydelse av

10 § 2004:788

10 a § 2007:1004.

dels att 10 och 10 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Extraordinära händelser i fredstid

Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. undantag från de begränsningar i rätten till ersättning som anges i 17 §,

  2. avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket, och

  3. de ytterligare undantag från 17 a–17 d §§ som föranleds av föreskrifter enligt 1 eller 2.

Föreskrifter enligt första stycket får meddelas endast vid extraordinära händelser i fredstid.

3) Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört.

3)

Senaste lydelse 2018:648.

Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:190

1. Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 13 mars 2020.

3. De upphävda bestämmelserna i 10 och 10 a §§ ska inte tillämpas för tid efter den 12 mars 2020.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för intyg som avser tid före den 13 mars 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)