Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:353

Publicerad den 29 maj 2020
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2) Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13 §§ denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

2)

Senaste lydelse 2019:473.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:353

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)