Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:852

Publicerad den 23 oktober 2020
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 9 a § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19.

2)

Senaste lydelse av 4 kap. 9 a § 2020:851.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:852
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för innehav av aktier som förvärvats under perioden den 1 november 2020–30 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)