Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:994

Publicerad den 21 november 2020
Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

Följande bestämmelser i 11 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag:

 • 4–6 §§ om bolagsstämma,

 • 7, 7 a och 8–11 §§ om bolagets ledning,

 • 12 och 13 §§ om revision,

 • 14 och 15 §§ om vissa penninglån och emissioner i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst,

 • 16–19 §§ om värdeöverföringar från och överskottshantering i livförsäkringsaktiebolag,

 • 20 och 21 §§ om ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela ut vinst,

 • 22–29 §§ om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden,

 • 30 § om lån m.m. till närstående,

 • 38 och 39 §§ om särskilt bokslut och ogiltighet vid fusion,

 • 40–44 §§ om delning,

 • 46 och 47 §§ om likvidation, och

 • 51 § om skadestånd.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkringsaktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:994

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)