Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1013

Publicerad den 1 december 2020
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2019:630.

Riksnormen för ett hushåll under 2021 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

2 050

 

2 240

 

1 990

 

2 170

 

med lunch

under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år

11–14 år

15–18 år

19–20 år

2 180

 

2 440

 

2 170

 

2 440

 

3 060

 

3 520

 

3 970

 

4 000

 

Personliga kostnader i kronor - vuxna

Ensamstående

Sambor

3 160

 

5 700

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

1 020

 

1 130

 

1 420

 

1 610

 

1 860

 

2 100

 

2 270

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1013

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)