Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1261

Publicerad den 22 december 2020
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 a § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 a §

1) En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

1)

Senaste lydelse 2007:1316.

 1. de särskilda insatser som behövs,

 2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas,

 3. målet med vården, och

 4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården.

En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

 1. målet med de särskilda insatser som behövs,

 2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,

 3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,

 4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,

 5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas,

 6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och

 7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1261

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)