Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:104

Publicerad den 13 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

1)

Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

dels att 5 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a §, och närmast före 5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Information om hållbarhet

5 a §

Sjunde AP-fonden ska för varje fond som AP-fonden förvaltar lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Informationen ska beskriva

 1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,

 2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och

 3. uppföljningen av hållbarhetsarbetet.

Informationen ska finnas tillgänglig på Sjunde AP-fondens webbplats. Därutöver ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens informationsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3 ska lämnas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

7 §

2) Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska gälla för förvaltningen av fonderna:

2)

Senaste lydelse 2019:1217.

 • 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond,

 • 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

 • 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,

 • 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,

 • 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

 • 4 kap. 15–23 och 25–28 §§ om information om en värdepappersfond,

 • 5 kap. 1, 3–19 och 21–26 §§ om placering av medel i en värdepappersfond m.m., samt

 • 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:104

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)