Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:159

Publicerad den 5 mars 2021
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:55, bet. 2020/21:SoU21, rskr. 2020/21:211.

1 §

2) Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

2)

Senaste lydelse 2016:654.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:159

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)