Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:531 Publicerad den 8 juni 2021Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 3 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316. föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.5 kap.3 a §3 a §Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sakkunnig ledning.I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana samtal.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)