Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:531

Publicerad den 8 juni 2021
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316.

Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sakkunnig ledning.

I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana samtal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:531

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)