Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:649

Publicerad den 22 juni 2021
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

1)

Senaste lydelse 2009:861.

  1. barn och unga,

  2. äldre personer,

  3. personer med funktionsnedsättning,

  4. missbrukare, och

  5. personer som anges i 5 kap. 11 och 11 a §§ socialtjänstlagen (2001:453).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:649

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)