Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:737

Publicerad den 30 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 och 28 §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.

6 §

2) Verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

2)

Senaste lydelse 2005:125.

För verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

28 §

3) Till böter döms den som

3)

Senaste lydelse 2010:480.

  1. uppsåtligen bryter mot 6 § tredje stycket, eller

  2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:737
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

  2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)