Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:738

Publicerad den 30 juni 2021
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 3 § och 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:1875, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.

3 §

2) Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

2)

Senaste lydelse 2009:596.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

6 §

3) Till böter döms den som

3)

Senaste lydelse 2012:944.

  1. bryter mot 3 kap. 3 § tredje stycket,

  2. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,

  3. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

  4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,

  5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 2 eller 3 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:738
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

  2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)