Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2021:989) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Publicerad den 8 november 2021
Utfärdad den 3 november 2021

Det avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan som undertecknades i Stockholm den 11 april 2019 ska gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

Vid tillämpning av avtalet ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH JAPAN OM SOCIAL TRYGGHET

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND JAPAN ON SOCIAL SECURITY

Konungariket Sveriges (nedan kallat Sverige) regering och Japans regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området för social trygghet, har kommit överens om följande.

 

The Government of the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as ”Sweden”) and the Government of Japan,

 
 

Being desirous of regulating their mutual relations in the field of social security,

 
 

Have agreed as follows:

 

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

PART I GENERAL PROVISIONS

 

Artikel 1Definitioner

 

Article 1Definitions

 

1. I detta avtal avses med

 

1. For the purpose of this Agreement,

 

a) en avtalsslutande stat och den andra avtalsslutande staten: Sverige eller Japan, beroende på sammanhanget,

 

(a) The terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Japan, as the context requires;

 

b) medborgare:

 

(b) The term ”national” means,

 

för Sveriges del,

 

as regards Sweden,

 

en svensk medborgare i enlighet med svensk lagstiftning om medborgarskap och,

 

a Swedish national within the meaning of the law on nationality of Sweden,

 

för Japans del,

 

as regards Japan,

 

en japansk medborgare i enlighet med japansk lagstiftning om medborgarskap,

 

a Japanese national within the meaning of the law on nationality of Japan;

 

c) lagstiftning:

 

(c) The term ”legislation” means,

 

för Sveriges del,

 

as regards Sweden,

 

de svenska lagar och andra bestämmelser som anges i artikel 2.1 b samt,

 

the laws and regulations of Sweden specified in paragraph 1(b) of Article 2,

 

för Japans del,

 

as regards Japan,

 

de japanska lagar och andra bestämmelser som berör de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a,

 

the laws and regulations of Japan concerning the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2;

 

d) behörig myndighet:

 

(d) The term ”competent authority” means,

 

för Sveriges del,

 

as regards Sweden,

 

Sveriges regering eller någon av de myndigheter som regeringen utser samt,

 

the Government of Sweden or any of the authorities nominated by the Government,

 

för Japans del,

 

as regards Japan,

 

de statliga organisationer som har behörighet att förvalta de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a,

 

any of the Governmental organizations competent for the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2;

 

e) behörig institution:

 

(e) The term ”competent institution” means,

 

för Sveriges del,

 

as regards Sweden,

 

de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2.1 b samt,

 

any of the authorities responsible for the implementation of the legislation specified in paragraph 1(b) of Article 2,

 

för Japans del,

 

as regards Japan,

 

de försäkringsinstitutioner, eller sammanslutningar av försäkringsinstitutioner, som ansvarar för tillämpningen av de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a,

 

any of the insurance institutions, or any association thereof, responsible for the implementation of the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2;

 

f) försäkringsperiod:

 

(f) The term ”period of coverage” means,

 

för Sveriges del,

 

as regards Sweden,

 

en period med avgifter, försäkring eller bosättning som beaktas för att förvärva rätt till en förmån enligt svensk lagstiftning samt,

 

a period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of Sweden,

 

för Japans del,

 

as regards Japan,

 

en period med avgifter enligt japansk lagstiftning och varje annan period som beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt den lagstiftningen, vilket emellertid inte omfattar perioder som ska beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt den lagstiftningen inom ramen för andra avtal om social trygghet som är jämförbara med detta avtal,

 

a period of contributions under the legislation of Japan and any other period taken into account under that legislation for establishing entitlement to benefits, however, a period which shall be taken into account, for the purpose of establishing entitlement to benefits under that legislation, pursuant to other agreements on social security comparable with this Agreement shall not be included;

 

g) förmån: en pension eller annan kontantförmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning.

 

(g) The term ”benefit” means a pension or any other cash benefit under the legislation of a Contracting State.

 

2. Varje ord och uttryck som inte definieras i detta avtal ska ges den innebörd som det har i den tillämpliga lagstiftningen.

 

2. For the purpose of this Agreement, any term not defined in this Agreement shall have the meaning assigned to it under the applicable legislation.

 

Artikel 2Omfattning

 

Article 2Matters Covered

 

1. Detta avtal ska gälla för följande:

 

1. This Agreement shall apply,

 

a) För Japans del, de japanska pensionssystemen för

 

(a) as regards Japan, to the following Japanese pension systems:

 

i) den nationella pensionen (med undantag av den nationella pensionsfonden), och

 

(i) the National Pension (except the National Pension Fund); and

 

ii) pensionsförsäkringen för anställda (med undantag av pensionsfonden för anställda).

 

(ii) the Employees' Pension Insurance (except the Employees' Pension Fund);

 

I detta avtal ska emellertid den nationella pensionen inte omfatta ålderspension i form av välfärdspension eller andra omställnings- eller tilläggspensioner som betalas ut i välfärdssyfte och som helt eller delvis finansieras av nationella budgetära medel; och

 

However, for the purpose of this Agreement, the National Pension shall not include the Old Age Welfare Pension or any other pensions which are granted on a transitional or complementary basis for the purpose of welfare and which are payable wholly or mainly out of national budgetary resources; and

 

b) För Sveriges del, lagstiftningen om

 

(b) as regards Sweden, to the legislation on:

 

i) sjukersättning och aktivitetsersättning,

 

(i) sickness compensation and activity compensation;

 

ii) inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, och

 

(ii) income-based old-age pensions and guarantee pensions;

 

iii) efterlevandepensioner och efterlevandestöd, och

 

(iii) survivor's pensions and surviving children's allowance; and

 

iv) socialavgifter med avseende på den lagstiftning som avses i led i-iii i denna punkt.

 

(iv) social security contributions as regards the legislation referred to in (i) to (iii) of this paragraph.

 

2. Detta avtal ska också tillämpas på alla ändringar av de båda avtalsslutande staternas lagstiftning såvida de inte på ett betydande sätt ändrar den omfattning som de system som regleras eller tillämpas i denna lagstiftning hade innan dessa ändringar gjordes.

 

2. This Agreement shall also apply to all amendments to the legislations of both Contracting States insofar as they do not modify substantially the scope of the systems regulated or implemented by those prior to such amendments.

 

Artikel 3Personer som omfattas av avtalet

 

Article 3Persons Covered

 

Detta avtal ska tillämpas på varje person som omfattas av eller har omfattats av lagstiftningen i en avtalsslutande stat och andra personer som härleder rättigheter från en sådan person.

 

This Agreement shall apply to a person who is or has been subject to the legislation of a Contracting State and other persons who derive rights from such person.

 

Artikel 4Likabehandling

 

Article 4Equality of Treatment

 

Om inte annat följer av detta avtal ska de personer som avses i artikel 3, och som har ordinarie hemvist inom en avtalsslutande stats territorium, likställas med den avtalsslutande statens egna medborgare vid tillämpning av den avtalsslutande statens lagstiftning.

 

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified in Article 3, who ordinarily reside in the territory of a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State in the application of the legislation of that Contracting State.

 

Detta ska dock inte påverka bestämmelserna om kompletterande perioder för japanska medborgare på grundval av ordinarie hemvist utanför japanskt territorium enligt japansk lagstiftning.

 

However, the foregoing shall not affect the provisions on complementary periods for Japanese nationals on the basis of ordinary residence outside the territory of Japan under the legislation of Japan.

 

Artikel 5Utbetalning av förmåner utomlands

 

Article 5Payment of Benefits Abroad

 

1. Om inte annat anges i detta avtal ska bestämmelser i en avtalsslutande stats lagstiftning som begränsar rätten till eller utbetalningen av förmåner enbart på grund av att personen har sin ordinarie hemvist utanför den avtalsslutande statens territorium inte gälla personer som har sin ordinarie hemvist inom den andra avtalsslutande statens territorium.

 

1. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the legislation of a Contracting State which restricts entitlement to or payment of benefits solely because the person ordinarily resides outside the territory of that Contracting State shall not be applicable to persons who ordinarily reside in the territory of the other Contracting State.

 
 

However,

 

a) För Japans del

 

(a) as regards Japan,

 

ska ovanstående inte påverka bestämmelserna i japansk lagstiftning som föreskriver att en person som har fyllt 60 men ännu inte har fyllt 65 vid datumet för den första läkarundersökningen eller vid dödsfallet ska ha sin ordinarie hemvist inom japanskt territorium för att erhålla rätt till grundpension i form av invaliditetspension eller grundpension i form av efterlevandepension.

 

the foregoing shall not affect the provisions of the legislation of Japan which require a person who is aged 60 or over but under 65 on the date of the first medical examination or of the death to reside ordinarily in the territory of Japan for the acquisition of entitlement to the Disability Basic Pension or the Survivors' Basic Pension.

 

b) För Sveriges del

 

(b) as regards Sweden,

 

ska ovanstående inte gälla för följande förmåner:

 

the foregoing shall not apply to the following benefits;

 

i) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt

 

(i) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation; and

 

ii) garantipensioner och efterlevandestöd.

 

(ii) guarantee pensions and surviving children's allowance.

 

2. En förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning som ska betalas ut till en person som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, samt andra personer som härleder rättigheter från en sådan person, ska betalas ut när denna person eller dessa personer har sin ordinarie hemvist i ett tredje land under samma villkor som den skulle betalas ut till en medborgare i den första avtalsslutande staten som har sin ordinarie hemvist i den tredje staten.

 

2. A benefit under the legislation of a Contracting State which is payable to a person who is or has been subject to the legislation of the other Contracting State, as well as other persons who derive rights from such person, shall be paid when that person or those persons ordinarily reside in the territory of a third state under the same conditions as it would be paid to a national of the first Contracting State who ordinarily resides in the territory of that third state.

 

AVDELNING II BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

PART II PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

 

Artikel 6Allmän bestämmelse

 

Article 6General Provision

 

Om inte annat följer av detta avtal ska en anställd eller en egenföretagare som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium, när det gäller den anställningen eller det arbetet som egenföretagare, enbart omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande staten.

 

Unless otherwise provided in this Agreement, a person who works as an employee or a self-employed person in the territory of a Contracting State shall, with respect to that employment or self-employment, be subject only to the legislation of that Contracting State.

 

Artikel 7Särskilda bestämmelser

 

Article 7Special Provisions

 

1. När en person som omfattas av en avtalsslutande stats lagstiftning och är anställd inom den avtalsslutande statens territorium av en arbetsgivare som har sin verksamhet inom detta territorium sänds ut av arbetsgivaren, antingen från detta territorium eller från en tredje stats territorium, för att arbeta för den arbetsgivarens räkning inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska den anställde fortfarande omfattas enbart av den första avtalsslutande statens lagstiftning, som om den anställde arbetade inom den första avtalsslutande statens territorium, förutsatt att utsändningsperioden inte väntas överstiga fem år. Den utsändning som avses i denna punkt omfattar även fall där en person sänds ut av en arbetsgivare inom en avtalsslutande stats territorium till en relaterad arbetsgivare inom den andra avtalsslutande statens territorium.

 

1. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and employed in the territory of that Contracting State by an employer with a place of business in that territory is sent by that employer, either from that territory or from a territory of a third state, to work for that employer in the territory of the other Contracting State, the employee shall remain subject only to the legislation of the first Contracting State as if that employee were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of such detachment is not expected to exceed five years. The detachment referred to in this paragraph includes the cases where a person who is sent by an employer in the territory of one Contracting State to a related employer in the territory of the other Contracting State.

 

2. När en person som omfattas av en avtalsslutande stats lagstiftning och som vanligtvis arbetar som egenföretagare inom den avtalsslutande statens territorium tillfälligt arbetar som egenföretagare inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska denna person fortfarande omfattas enbart av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning, som om personen arbetade inom den första avtalsslutande statens territorium, förutsatt att arbetet som egenföretagare inom den andra avtalsslutande statens territorium inte väntas överstiga fem år.

 

2. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and who ordinarily works as a self-employed person in the territory of that Contracting State, works temporarily as a self-employed person in the territory of the other Contracting State, that person shall remain subject only to the legislation of the first Contracting State as if that person were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of the self-employed activity in the territory of the other Contracting State is not expected to exceed five years.

 

Artikel 8Anställda på havsgående fartyg eller flygplan

 

Article 8Employees on Board a Sea-Going Vessel or on an Aircraft

 

1. En person som arbetar som anställd på ett havsgående fartyg som för en av de avtalsslutande staternas flagg ska, när det gäller den anställningen, endast omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat inom vars territorium arbetsgivaren har sitt säte.

 

1. A person who works as an employee on board a sea-going vessel flying the flag of either Contracting State shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer is located.

 

2. En person som arbetar som anställd på ett flygplan i internationell trafik ska, när det gäller den anställningen, endast omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat inom vars territorium arbetsgivaren har sitt säte.

 

2. A person who works as an employee on an aircraft in international traffic shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer is located.

 

Artikel 9Personer som tillhör diplomatiska beskickningar och konsulat samt statligt anställda

 

Article 9Members of Diplomatic Missions, Members of Consular Posts and Civil Servants

 

1. Detta avtal ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

 

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

 

2. a) Med förbehåll för punkt 1 i denna artikel ska en japansk statligt anställd eller en person som behandlas som sådan enligt japansk lagstiftning och som sänds ut för att arbeta inom svenskt territorium, när det gäller den anställningen, endast omfattas av japansk lagstiftning som om personen arbetade inom japanskt territorium.

 

2. (a) Subject to paragraph 1 of this Article, where any civil servant of Japan or any person treated as such under the legislation of Japan is sent to work in the territory of Sweden, that person shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of Japan as if that person were working in the territory of Japan.

 

b) Med förbehåll för punkt 1 i denna artikel ska en person som är statligt anställd i Sverige och som inom ramen för den anställningen sänds ut för att arbeta inom japanskt territorium, när det gäller den anställningen, endast omfattas av svensk lagstiftning som om personen arbetade inom svenskt territorium.

 

(b) Subject to paragraph 1 of this Article, where any person who is engaged in government employment for Sweden is sent to work as part of that employment in the territory of Japan, that person shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of Sweden as if that person were working in the territory of Sweden.

 

Artikel 10Undantag från artiklarna 6–9

 

Article 10Exceptions to Articles 6 to 9

 

På begäran av en anställd och en arbetsgivare eller en egenföretagare kan de båda avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller behöriga institutioner komma överens om att bevilja ett undantag från artiklarna 6–9 om det gynnar särskilda personer eller kategorier av personer, förutsatt att dessa personer eller kategorier av personer omfattas av en av de avtalsslutande staternas lagstiftning.

 

At the request of an employee and an employer or a self-employed person, the competent authorities or the competent institutions of both Contracting States may agree to grant an exception to Articles 6 to 9 in the interest of particular persons or categories of persons, provided that such persons or categories of persons shall be subject to the legislation of one of the Contracting States.

 

Artikel 11Medföljande make och barn

 

Article 11Spouse and Children coming with the person who works

 

1. a) Medföljande make och barn under 18 år till en person som arbetar inom japanskt territorium och som omfattas av svensk lagstiftning i enlighet med artikel 7, artikel 9.2 b eller artikel 10 ska omfattas av svensk lagstiftning såvida de inte själva är anställda eller arbetar som egenföretagare inom japanskt territorium.

 

1. (a) The spouse or children under the age of 18 of a person coming with the person who works in the territory of Japan and who is subject to the legislation of Sweden in accordance with Article 7, paragraph 2(b) of Article 9 or Article 10, shall be subject to the legislation of Sweden unless they are themselves employed or self-employed in the territory of Japan.

 

b) Under den tid som en person arbetar inom japanskt territorium och omfattas av svensk lagstiftning i enlighet med artikel 7, artikel 9.2 b eller artikel 10, ska medföljande make och barn undantas från japansk lagstiftning avseende det japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a i, förutsatt att de krav som fastställts i japansk lagstiftning om tillämpningen av avtal om social trygghet är uppfyllda. Om maken eller barnen så begär ska ovanstående inte gälla.

 

(b) While a person works in the territory of Japan and is subject to the legislation of Sweden in accordance with Article 7, paragraph 2(b) of Article 9 or Article 10, the spouse or children coming with that person shall be exempted from the legislation of Japan concerning the Japanese pension system specified in paragraph 1(a)(i) of Article 2, provided that the requirements specified in the legislation of Japan concerning the enforcement of the agreements on social security are fulfilled. However, when those spouse or children so request, the foregoing shall not apply.

 

2. Medföljande make och barn till en person som arbetar inom svenskt territorium och som omfattas av japansk lagstiftning i enlighet med artikel 7, artikel 9.2 a eller artikel 10 ska inte omfattas av svensk lagstiftning såvida de inte själva är anställda eller arbetar som egenföretagare inom svenskt territorium.

 

2. The spouse or children coming with the person who works in the territory of Sweden and who is subject to the legislation of Japan in accordance with Article 7, paragraph 2(a) of Article 9 or Article 10, shall not be subject to the legislation of Sweden unless they are themselves employed or self-employed in the territory of Sweden.

 

Artikel 12Obligatorisk försäkring

 

Article 12Compulsory Coverage

 

Artiklarna 6-8, artikel 9.2 och artikel 11 ska endast tillämpas vid obligatorisk omfattning enligt vardera avtalsslutande stats lagstiftning.

 

Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9 and Article 11 shall apply only to compulsory coverage under the legislation of each Contracting State.

 

AVDELNING III BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

 

PART III PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

 

Kapitel 1 Allmän bestämmelse

 

Chapter 1 Common Provision

 

Artikel 13Sammanläggning

 

Article 13Totalization

 

Om en person inte har tillräckligt med försäkringsperioder för att uppfylla kraven för rätt till förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning ska den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten beakta försäkringsperioder som fullgjorts enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, med syftet att personen ska förvärva rätten till en förmån, förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den första avtalsslutande statens lagstiftning.

 

Where a person does not have sufficient periods of coverage to fulfill the requirement for entitlement to benefits under the legislation of a Contracting State, the competent institution of that Contracting State shall take into account, for the purpose of establishing entitlement to those benefits, the periods of coverage completed under the legislation of the other Contracting State insofar as they do not coincide with the periods of coverage completed under the legislation of the first Contracting State.

 

Vid beaktande av försäkringsperioder enligt den andra statens lagstiftning ska försäkringsperioder som erkänns enligt den statens lagstiftning enbart på grundval av bosättning inom den avtalsslutande statens territorium inte beaktas.

 

However, in taking into account the periods of coverage under the legislation of the other Contracting State, the periods of coverage which are credited under the legislation of that Contracting State solely on the basis of residence in the territory of that Contracting State shall not be taken into account.

 

Kapitel 2 Bestämmelser om japanska förmåner

 

Chapter 2 Provisions concerning Japanese Benefits

 

Artikel 14Särskilda bestämmelser om sammanläggning

 

Article 14Special Provisions concerning Totalization

 

1. Artikel 13 ska inte gälla engångsutbetalningar enligt de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a på grund av dödsfall eller utträde.

 

1. Article 13 shall not apply to lump-sum payments under the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2 on account of death or withdrawal.

 

2. Vid tillämpning av artikel 13 ska försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning beaktas som förmånsgrundande perioder enligt pensionsförsäkringen för anställda och som motsvarande försäkringsperioder enligt den nationella pensionen.

 

2. In applying Article 13, the periods of coverage under the legislation of Sweden shall be taken into account as periods of coverage under the Employees' Pension Insurance and as corresponding periods of coverage under the National Pension.

 

3. Vid tillämpning av artikel 13 ska de behöriga institutionerna i Japan under varje kalenderår erkänna försäkringsperioder motsvarande tolv månader för en försäkringsperiod på ett år enligt svensk lagstiftning som har intygats som sådan av den behöriga institutionen i Sverige. Försäkringsperioder som ska erkännas av de behöriga institutionerna i Japan ska inte inkludera månader som redan har erkänts som försäkringsperioder enligt japansk lagstiftning. Det sammanlagda antalet månader av försäkringsperioder som ska erkännas enligt bestämmelserna i denna punkt och de månader som redan har erkänts som försäkringsperioder enligt japansk lagstiftning ska inte överskrida tolv månader under ett kalenderår.

 

3. In applying Article 13, the competent institutions of Japan shall credit, in each calendar year, twelve months of periods of coverage for a period of coverage of a year under the legislation of Sweden and certified as such by the competent institution of Sweden. Periods of coverage to be credited by the competent institutions of Japan shall not include months that are already credited as periods of coverage under the legislation of Japan. The total number of months of periods of coverage to be credited under the provision of this paragraph and the months that are already credited as periods of coverage under the legislation of Japan shall not exceed twelve in a calendar year.

 

Artikel 15Särskilda bestämmelser om invaliditetsförmåner och efterlevandeförmåner

 

Article 15Special Provisions concerning Disability Benefits and Survivors' Benefits

 

När det enligt japansk lagstiftning krävs att datumet för den första läkarundersökningen eller dödsfallet infaller under specifika försäkringsperioder för att rätt till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner ska föreligga (med undantag för engångsutbetalningar enligt de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a i fråga om dödsfall), ska detta krav anses vara uppfyllt i fråga om förvärvande av rätt till dessa förmåner om detta datum infaller inom försäkringsperioderna enligt svensk lagstiftning.

 

Where the legislation of Japan requires for entitlement to disability benefits or survivors' benefits (except lump-sum payments under the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2 on account of death) that the date of the first medical examination or of death lies within specified periods of coverage, this requirement shall be deemed to be fulfilled for the purpose of establishing entitlement to those benefits if such a date lies within the periods of coverage under the legislation of Sweden.

 

Om rätt till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner (med undantag för engångsutbetalningar enligt de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a på grund av dödsfall) enligt den nationella pensionen fastställs utan tillämpning av denna artikel, ska denna artikel inte tillämpas i syfte att förvärva rätt till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner (med undantag för engångsutbetalningar enligt de japanska pensionssystem som anges i artikel 2.1 a i fråga om dödsfall) baserat på samma försäkringshändelse enligt pensionsförsäkringen för anställda.

 

However, if entitlement to disability benefits or survivors' benefits (except lump-sum payments under the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2 on account of death) under the National Pension is established without applying this Article, this Article shall not be applied for the purpose of establishing entitlement to disability benefits or survivors' benefits (except lump-sum payments under the Japanese pension systems specified in paragraph 1(a) of Article 2 on account of death) based on the same insured event under the Employees' Pension Insurance.

 

Artikel 16Beräkning av förmånsbelopp

 

Article 16Calculation of the Amount of Benefits

 

1. När rätt till en japansk förmån har fastställts med stöd av artikel 13 eller artikel 15 ska den behöriga institutionen i Japan beräkna förmånsbeloppet i enlighet med japansk lagstiftning, med förbehåll för punkterna 2-4 i denna artikel.

 

1. Where entitlement to a Japanese benefit is established by virtue of Article 13 or Article 15, the competent institution of Japan shall calculate the amount of that benefit in accordance with the legislation of Japan, subject to paragraphs 2 to 4 of this Article.

 

2. När det gäller grundpension i form av invaliditetspension och andra förmåner vilkas belopp är en fast summa oavsett försäkringsgrundande period ska, om kraven för att erhålla sådana förmåner har uppfyllts med stöd av artikel 13 eller artikel 15, det beviljade beloppet beräknas proportionerligt utifrån summan av avgiftsperioder och premiebefriade perioder enligt det pensionssystem från vilka sådana förmåner betalas ut, i förhållande till summan av dessa avgiftsperioder, dessa premiebefriade perioder och de försäkringsperioderna enligt svensk lagstiftning.

 

2. With regard to the Disability Basic Pension and other benefits, the amount of which is a fixed sum granted regardless of the period of coverage, if the requirements for receiving such benefits are fulfilled by virtue of Article 13 or Article 15, the amount to be granted shall be calculated according to the proportion of the sum of the periods of contribution and the premiumexempted periods under the pension system from which such benefits will be paid to the sum of those periods of contribution, those premium-exempted periods and the periods of coverage under the legislation of Sweden.

 

3. När det gäller invaliditetsförmåner och efterlevandeförmåner enligt pensionsförsäkringen för anställda, i den mån de förmånsbelopp som ska beviljas beräknas utifrån den angivna period som fastställs i japansk lagstiftning när försäkringsperioderna enligt pensionsförsäkringen för anställda är kortare än den angivna perioden, ska förmånsbeloppet, om kraven för att erhålla sådana förmåner är uppfyllda med stöd av artikel 13 eller artikel 15, beräknas proportionerligt utifrån försäkringsperioderna enligt pensionsförsäkringen för anställda, i förhållande till summan av dessa försäkringsperioder och försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning. När summan av försäkringsperioderna överskrider den angivna perioden ska denna summa av försäkringsperioder betraktas som likställd med den angivna perioden.

 

3. With regard to disability benefits and survivors' benefits under the Employees' Pension Insurance, insofar as the amount of those benefits to be granted is calculated on the basis of the specified period determined by the legislation of Japan when the periods of coverage under the Employees' Pension Insurance are less than that specified period, if the requirements for receiving such benefits are fulfilled by virtue of Article 13 or Article 15, the amount to be granted shall be calculated according to the proportion of the periods of coverage under the Employees' Pension Insurance to the sum of the periods of coverage and the periods of coverage under the legislation of Sweden. However, when the sum of the periods of coverage exceeds that specified period, that sum of the periods of coverage shall be regarded as equal to that specified period.

 

4. När det gäller tilläggspension för makar som ingår i ålderspensionen för anställda och andra förmåner som kan beviljas som en fast summa i fall där de försäkringsperioder enligt pensionsförsäkringen för anställda är likställda med eller överskrider den angivna period som fastställts i japansk lagstiftning, ska förmånsbeloppet, om kraven för att erhålla sådana förmåner är uppfyllda med stöd av artikel 13, beräknas proportionerligt utifrån försäkringsperioderna enligt pensionsförsäkringen för anställda, i förhållande till den angivna perioden.

 

4. With regard to the Additional Pension for Spouses which is included in the Old-age Employees' Pension and any other benefits that may be granted as a fixed sum in cases where the periods of coverage under the Employees' Pension Insurance equal or exceed the specified period determined by the legislation of Japan, if the requirements for receiving such benefits are fulfilled by virtue of Article 13, the amount to be granted shall be calculated according to the proportion of the periods of coverage under the Employees' Pension Insurance to that specified period.

 

Kapitel 3 Bestämmelser om svenska förmåner

 

Chapter 3 Provisions concerning Swedish Benefits

 

Artikel 17Särskilda bestämmelser om sammanläggning

 

Article 17Special Provisions concerning Totalization

 

1. Artikel 13 ska inte vara tillämplig på grundkravet om tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

 

1. Article 13 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to guarantee pension, sickness compensation in the form of guarantee compensation and activity compensation in the form of guarantee compensation.

 

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska försäkring enligt japansk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

 

2. When establishing entitlement to sickness compensation or activity compensation, coverage under the legislation of Japan shall be considered as coverage under the legislation of Sweden.

 

3. Vid tillämpning av artikel 13 ska den behöriga institutionen i Sverige erkänna en försäkringsperiod på ett år för försäkringsperioder motsvarande tolv månader enligt japansk lagstiftning som har intygats som sådana av de behöriga institutionerna i Japan. Försäkringsperioder som ska erkännas av den behöriga institutionen i Sverige ska inte inkludera perioder som redan har erkänts som försäkringsgrundande perioder enligt svensk lagstiftning.

 

3. In applying Article 13, the competent institution of Sweden shall credit a period of coverage of a year for twelve months of periods of coverage under the legislation of Japan and certified as such by the competent institutions of Japan. Periods of coverage to be credited by the competent institution of Sweden shall not include periods that are already credited as periods of coverage under the legislation of Sweden.

 

4. Om en person enligt svensk lagstiftning inte är berättigad till en förmån efter den sammanläggning som avses i artikel 13 av försäkringsperioder som har fullgjorts enligt båda de avtalsslutande staternas lagstiftning ska denna persons rätt till förmån bestämmas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket Sverige har ingått avtal om social trygghet eller motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som medger sammanläggning av perioder för den personen.

 

4. If a person is not eligible for a benefit under the legislation of Sweden on the basis of the periods of coverage under the legislation of both Contracting States, totalized as provided in Article 13, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and periods of coverage completed under the legislation of a third state, with which Sweden is bound by social security agreements or equivalent coordination instruments on social security which provide for the totalization of periods for that person.

 

Artikel 18Beräkning av förmånsbelopp

 

Article 18Calculation of the Amount of Benefits

 

1. Vid beräkning av den inkomstgrundade pensionen i form av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel 13 eller artikel 17.4, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

 

1. When calculating the amount of income-based pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with Article 13 or paragraph 4 of Article 17, only periods of coverage completed under the legislation of Sweden shall be taken into account.

 

2. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomster intjänade under perioder då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

 

2. When calculating the amount of income-related sickness compensation and income-related activity compensation, only income earned during periods when the legislation of Sweden was applicable shall be taken into account.

 

AVDELNING IV ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

PART IV MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Artikel 19Administrativt samarbete

 

Article 19Administrative Collaboration

 

1. De båda avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska

 

1. The competent authorities of both Contracting States shall:

 

a) komma överens om de administrativa åtgärder som krävs för tillämpningen av detta avtal, inbegripet utbyte av statistik,

 

(a) agree on the administrative measures necessary for the implementation of this Agreement, including the exchange of statistics;

 

b) utse förbindelseorgan för tillämpningen av detta avtal,

 

(b) designate liaison agencies for the implementation of this Agreement; and

 

c) så snart som möjligt informera varandra om ändringar i staternas respektive lagstiftning, i den mån sådana ändringar påverkar tillämpningen av detta avtal.

 

(c) communicate to each other, as soon as possible, all information about changes to their respective legislation insofar as those changes affect the implementation of this Agreement.

 

2. De båda avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska, inom ramen för sina respektive ansvarsområden, ge det bistånd som krävs för tillämpningen av detta avtal. Biståndet ska ges utan kostnad.

 

2. The competent authorities and competent institutions of both Contracting States, within the scope of their respective authorities, shall provide any assistance necessary for the implementation of this Agreement. This assistance shall be provided free of charge.

 

Artikel 20Avgifter och legalisering

 

Article 20Charges or Fees and Legalization

 

1. Om en avtalsslutande stats lagstiftning och andra relevanta lagar och författningar innehåller bestämmelser om befrielse eller reducering av administrativa eller konsulära avgifter för dokument som ska inlämnas enligt den avtalsslutande statens lagstiftning, ska dessa bestämmelser också gälla dokument som ska lämnas in vid tillämpningen av detta avtal och den andra avtalsslutande statens lagstiftning.

 

1. Insofar as the legislation and other relevant laws and regulations of a Contracting State contain provisions on an exemption or reduction of administrative charges or consular fees for documents to be submitted under the legislation of that Contracting State, those provisions shall also apply to documents to be submitted in the application of this Agreement and the legislation of the other Contracting State.

 

2. Dokument som inlämnas i enlighet med detta avtal och en avtalsslutande stats lagstiftning ska inte kräva legalisering eller liknande formaliteter av diplomatiska eller konsulära myndigheter.

 

2. Documents which are presented for the purpose of this Agreement and the legislation of a Contracting State shall not require legalization or any other similar formality by diplomatic or consular authorities.

 

Artikel 21Språk

 

Article 21Languages of Communication

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal får de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner kommunicera på svenska, japanska eller engelska direkt med varandra och med berörda personer, oavsett var dessa personer är bosatta.

 

1. In the implementation of this Agreement, the competent authorities and competent institutions of both Contracting States may communicate directly in Swedish, Japanese or English language with each other and with any concerned person wherever the person may reside.

 

2. Vid tillämpningen av detta avtal får en avtalsslutande stats behöriga myndigheter och behöriga institutioner inte avvisa ansökningar eller andra dokument på grund av att de är skrivna på svenska, japanska eller engelska.

 

2. In the implementation of this Agreement, the competent authorities and competent institutions of a Contracting State may not reject applications or any other documents for the reason that they are written in Swedish, Japanese or English language.

 

Artikel 22Sekretess och överföring av uppgifter

 

Article 22Transmission and Confidentiality of Information

 

1. En avtalsslutande stats behöriga myndigheter eller behöriga institutioner ska, i enlighet med nationella lagar och andra bestämmelser, till den andra avtalsslutande statens behöriga myndigheter eller behöriga institutioner överföra uppgifter om en enskild person som insamlats i enlighet med den avtalsslutande statens lagstiftning, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för tillämpningen av detta avtal. Om inte annat föreskrivs i den andra avtalsslutande statens lagar och andra bestämmelser ska dessa uppgifter användas uteslutande för tillämpningen av detta avtal.

 

1. The competent authorities or competent institutions of a Contracting State shall, in accordance with its laws and regulations, transmit to the competent authorities or competent institutions of the other Contracting State information about an individual collected under the legislation of that Contracting State insofar as that information is necessary for the implementation of this Agreement. Unless otherwise required by the laws and regulations of that other Contracting State, that information shall be used exclusively for the purpose of implementing this Agreement.

 

2. En avtalsslutande stats behöriga myndigheter eller behöriga institutioner kan, på begäran av den andra statens behöriga myndigheter eller behöriga institutioner, i enlighet med den avtalsslutande statens lagstiftning och andra relevanta lagar och bestämmelser, till den andra avtalsslutande statens behöriga myndigheter eller behöriga institutioner överföra andra uppgifter om en enskild person än de som avses i punkt 1 i denna artikel, som insamlats i enlighet med den avtalsslutande statens lagstiftning, i den mån detta är nödvändigt för tillämp ningen av den andra avtalsslutande statens lagstiftning. Om inte annat föreskrivs i den andra avtalsslutande statens lagar och andra bestämmelser ska dessa uppgifter användas uteslutande för tillämpningen av den andra avtalsslutande statens relevanta lagstiftning.

 

2. The competent authorities or competent institutions of a Contracting State may, upon the request of the competent authorities or competent institutions of the other Contracting State, transmit, in accordance with the legislation and other relevant laws and regulations of that Contracting State, other information about the individual than that referred to in paragraph 1 of this Article collected under the legislation of that Contracting State, to the competent authorities or competent institutions of that other Contracting State insofar as it is necessary for the implementation of the legislation of that other Contracting State. Unless otherwise required by the laws and regulations of that other Contracting State, that information shall be used exclusively for the purpose of implementing that legislation of that other Contracting State.

 

3. När det gäller överföring i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel ska personuppgifter skyddas i enlighet med vardera avtalsslutande stats respektive lagstiftning och andra relevanta lagar och bestämmelser, samt i enlighet med följande bestämmelser:

 

3. With regard to transmission in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article, personal data shall be protected in accordance with the legislation and other relevant laws and regulations of each Contracting State respectively and the following provisions:

 

a) De sändande behöriga myndigheterna eller institutionerna ska säkerställa att personuppgifter som överförs är korrekta och begränsade till den omfattning som krävs för att uppfylla syftet med överföringen. Om det blir uppenbart att det har överförts inkorrekta uppgifter eller uppgifter vars överföring är oförenlig med den sändande statens lagstiftning eller andra relevanta lagar och bestämmelser, ska de sändande behöriga myndigheterna eller institutionerna omedelbart underrätta de mottagande behöriga myndigheterna eller institutionerna om detta. I ett sådant fall ska de mottagande behöriga myndigheterna eller institutionerna omedelbart korrigera eller radera dessa uppgifter.

 

(a) the transmitting competent authorities or competent institutions shall ensure that personal data to be transmitted are accurate and limited to the extent necessary for the purpose of transmission. If it becomes evident that inaccurate data or data whose transmission is incompatible with the legislation and other relevant laws and regulations of the transmitting State were transmitted, the transmitting competent authorities or competent institutions shall immediately notify the receiving competent authorities or competent institutions of this fact. In this case the receiving competent authorities or competent institutions shall correct or delete this data immediately;

 

b) Både de sändande och de mottagande behöriga myndigheterna eller institutionerna ska effektivt skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig åtkomst, ändring eller utlämnande.

 

(b) both the transmitting and the receiving competent authorities or competent institutions shall effectively protect personal data against unauthorized or illegal access, alteration, or disclosure; and

 

c) På begäran av den berörda personen ska

 

(c) on request of the person concerned:

 

i) de mottagande behöriga myndigheterna eller institutionerna upphöra med användningen av uppgifter som hanteras på ett sätt som är oförenligt med den mottagande statens lagstiftning och andra relevanta lagar och bestämmelser, eller radera sådana uppgifter, och omedelbart underrätta de sändande behöriga myndigheterna eller institutionerna om upphörandet eller raderingen,

 

(i) the receiving competent authorities or competent institutions shall suspend the use of the data handled in a way that is incompatible with the legislation and other relevant laws and regulations of the receiving State or delete such data and shall immediately inform the transmitting competent authorities or competent institutions of that suspension or that deletion; and

 

ii) de sändande behöriga myndigheterna eller institutionerna korrigera felaktiga uppgifter som hanteras av de sändande behöriga myndigheterna eller institutionerna och omedelbart underrätta de mottagande behöriga myndigheterna eller institutionerna om denna korrigering.

 

(ii) the transmitting competent authorities or competent institutions shall correct the inaccurate data handled by the transmitting competent authorities or competent institutions, and shall immediately inform the receiving competent authorities or competent institutions of that correction.

 

Artikel 23Ansökningar, överklaganden och meddelanden

 

Article 23Submission of Applications, Appeals and Declarations

 

1. När en skriftlig ansökan om förmåner, ett överklagande eller något annat meddelande enligt en avtalsslutande stats lagstiftning ges in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den andra avtalsslutande staten som är behörig att ta emot liknande ansökningar, överklaganden eller meddelanden enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning ska ansökan om förmåner, överklagandet eller meddelandet anses ha getts in samma datum till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten och ska hanteras i enlighet med den första avtalsslutande statens gällande förfaranden och lagstiftning.

 

1. When a written application for benefits, an appeal or any other declaration under the legislation of a Contracting State is submitted to a competent authority or competent institution of the other Contracting State which is competent to receive similar applications, appeals or declarations under the legislation of that other Contracting State, that application for benefits, appeal or declaration shall be deemed to be submitted on the same date to the competent authority or competent institution of the first Contracting State and shall be dealt with, according to the procedure and legislation of the first Contracting State.

 

2. En avtalsslutande stats behöriga myndighet eller behöriga institution ska utan dröjsmål skicka ansökningar om förmåner, överklaganden eller andra meddelanden som getts in i enlighet med punkt 1 i denna artikel till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

 

2. The competent authority or competent institution of a Contracting State shall send the application for benefits, appeal or any other declaration submitted in accordance with paragraph 1 of this Article to the competent authority or competent institution of the other Contracting State without delay.

 

Artikel 24Utbetalning av förmåner

 

Article 24Payment of Benefits

 

1. Utbetalning av förmåner enligt detta avtal får ske i någon av de avtalsslutande staternas valuta.

 

1. Payments of benefits under this Agreement may be made in the currency of either Contracting State.

 

2. Om någon av de avtalsslutande staterna inför bestämmelser som begränsar valutaväxling eller penningöverföringar ska de avtalsslutande staternas regeringar omedelbart samråda om de åtgärder som krävs för att säkerställa den avtalsslutande statens utbetalningar av förmåner enligt detta avtal.

 

2. In case provisions for restricting the exchange of currentcies or remittance are introduced by either Contracting State, the Governments of both Contracting States shall immediately consult on the measures necessary to ensure the payments of benefits by that Contracting State under this Agreement.

 

Artikel 25Tvistlösning

 

Article 25Resolution of Disagreement

 

1. Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas genom samråd av de behöriga institutionerna, de behöriga myndigheterna eller de relevanta myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna.

 

1. Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation by competent institutions, the competent authorities, or the relevant authorities of both Contracting States.

 

2. Tvister som inte kan lösas i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel ska, på begäran av endera avtalsslutande stat, hänskjutas till en skiljedomstol för avgörande. Skiljedomstolen ska sammansättas för varje enskilt ärende på följande sätt:

 

2. If any disagreement cannot be resolved in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article, it shall be submitted, at the request of either Contracting State, for decision to an arbitral tribunal which shall be constituted for each individual case in the following manner:

 

a) Varje avtalsslutande stat ska utse en skiljedomare senast sextio dagar efter det datum då en avtalsslutande stat på diplomatisk väg har underrättat den andra avtalsslutande staten om begäran om ett skiljedomsförfarande. De båda skiljedomarna ska i samråd utse en tredje skiljedomare som ordförande för skiljedomstolen, som inte ska vara medborgare i någon av de avtalsslutande staterna och som ska utses senast trettio dagar efter det datum då den avtalsslutande stat som sist utsåg sin skiljedomare underrättade den andra avtalsslutande staten om utnämnandet.

 

(a) each Contracting State shall appoint an arbitrator no later than sixty days after the date when a Contracting State has notified the other Contracting State through diplomatic channels of the request for arbitration. The two arbitrators shall agree to appoint a third arbitrator as chairman of the arbitral tribunal, who shall not be a national of either Contracting State, and who shall be appointed no later than thirty days after the date when the Contracting State which was the later to appoint its arbitrator has notified the other Contracting State of the appointment; and

 

b) Om någon av staterna underlåter att utse en skiljedomare eller om de skiljedomare som utses av de avtalsslutande staterna inte enas om en ordförande, inom de tidsfrister som anges i led a i denna punkt, kan endera avtalsslutande stat begära av Internationella domstolens president att fullgöra de nödvändiga utnämnandena. Om Internationella domstolens president är medborgare i någon av de avtalsslutande staterna eller av andra skäl inte kan fullgöra utnämnandena kan Internationella domstolens vicepresident eller, om vicepresidenten också är förhindrad att fullgöra uppgiften, den äldsta domaren i Internationella domstolen som inte är förhindrad, anmodas att fullgöra utnämnandena.

 

(b) if either Contracting State fails to appoint an arbitrator, or if the arbitrators appointed by the Contracting States do not agree upon a chairman within the respective periods referred to in subparagraph (a) of this paragraph, either Contracting State may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of a Contracting State or is prevented from making the appointments for any other reason, the Vice-President of the International Court of Justice or, if the Vice-President is similarly prevented from acting, the most senior judge of the International Court of Justice who is not prevented may be requested to make the appointments.

 

3. Skiljedomstolens beslut, som ska vara bindande och slutgiltigt för de båda avtalsslutande staterna, fattas genom majoritetsomröstning.

 

3. The decision of the arbitral tribunal, which shall be binding and final on both Contracting States, shall be by majority vote.

 

4. Såvida inte skiljedomstolen beslutar annat ska

 

4. Unless the arbitral tribunal decides otherwise:

 

a) varje avtalsslutande stat bära kostnaden för sin skiljedomare och för sin representation i skiljedomstolen,

 

(a) each Contracting State shall bear the cost for its arbitrator, and of its representation before the arbitral tribunal; and

 

b) kostnaderna för ordföranden och andra utgifter delas lika mellan de båda avtalsslutande staterna.

 

(b) the costs of the chairman and other expenses shall be shared equally between both Contracting States.

 

5. Skiljedomstolen ska själv besluta sina förfaranderegler.

 

5. The arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

 

Artikel 26Rubriker

 

Article 26Headings

 

Rubriker till avdelningar, kapitel och artiklar i detta avtal har införts uteslutande för att underlätta hänvisning och ska inte påverka tolkningen av detta avtal.

 

The headings of Parts, Chapters and Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

 

AVDELNING V ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTGILTIGA BESTÄMMELSER

 

PART V TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Artikel 27Övergångsbestämmelser

 

Article 27Transitional Provisions

 

1. Detta avtal fastställer ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.

 

1. This Agreement shall not establish any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

 

2. Vid tillämpningen av detta avtal ska förmånsgrundande perioder som fullgjorts före avtalets ikraftträdande och andra rättsligt relevanta händelser som har inträffat före avtalets ikraftträdande också beaktas.

 

2. In the implementation of this Agreement, periods of coverage completed before its entry into force as well as other legally relevant events occurring before its entry into force shall also be taken into account.

 

3. Tillämpningen av detta avtal ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en förmånstagare har beviljats före ikraftträdandet av detta avtal.

 

3. The application of this Agreement shall not, for a beneficiary, result in any reduction in the amount of benefits to which entitlement was established before the entry into force of this Agreement.

 

4. När det gäller en person som har arbetat inom en avtalsslutande stats territorium och omfattats av den andra avtalsslutande statens lagstiftning fram till detta avtals ikraftträdande ska, vid tillämpning av artikel 7, den utsändningsperiod eller det arbete som egenföretagare som avses i artikel 7 anses ha inletts vid datumet för avtalets ikraftträdande.

 

4. In applying Article 7, in the case of a person who has been working in the territory of a Contracting State and has been covered under the legislation of the other Contracting State until the entry into force of this Agreement, the period of detachment or self-employed activity referred to in Article 7 shall be considered to begin on the date of entry into force of this Agreement.

 

5. Beslut som fattats före detta avtals ikraftträdande ska inte påverka rättigheter som fastställts med stöd av detta avtal.

 

5. Decisions made before the entry into force of this Agreement shall not affect any rights to be established by virtue of this Agreement.

 

6. Anspråk som prövats före detta avtals ikraftträdande ska, på begäran av den berörda personen, prövas på nytt i enlighet med detta avtal.

 

6. Claims which were determined before the entry into force of this Agreement shall, upon the request of the person concerned, be re-examined in accordance with this Agreement.

 

Artikel 28Ikraftträdande

 

Article 28Entry into Force

 

Detta avtal träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då de avtalsslutande staterna ska ha avslutat en utväxling av diplomatiska noter där de skriftligen underrättar varandra om att deras respektive konstitutionella krav för att detta avtal ska träda i kraft har uppfyllts.

 

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting States shall have completed an exchange of diplomatic notes informing each other that their respective constitutional requirements necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

 

Artikel 29Varaktighet och uppsägning

 

Article 29Duration and Termination

 

1. Detta avtal ska gälla på obestämd tid. Endera avtalsslutande stat kan säga upp detta avtal på diplomatisk väg genom skriftligt meddelande till den andra avtalsslutande staten. Om detta avtal sägs upp ska det fortsätta att gälla till den sista dagen av den tolfte månaden efter den månad då uppsägningen meddelades.

 

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Contracting State may give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination of this Agreement. In that event, this Agreement shall remain in force until the last day of the twelfth month following the month in which the termination was notified.

 

2. Upphör avtalet i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska rättigheter avseende rätten till och utbetalning av förmåner som redan har erhållits i enlighet med detta avtal bibehållas.

 

2. If this Agreement is terminated in accordance with paragraph 1 of this Article, rights regarding entitlement to and payment of benefits acquired under this Agreement shall be retained.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Upprättat i två exemplar i Stockholm den 11 april, 2019, på svenska, japanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

 

Done in duplicate at Stockholm on 11 April, 2019, in the Swedish, Japanese and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FÖR SVERIGES REGERING

 

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN

 

Annika Strandhäll

 

FÖR JAPANS REGERING

 

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN

 

Shigeyuki Hiroki

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:989

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

[Lag 2021:989 träder enl. F 2022:300 i kraft d. 1 juni 2022.]

SFS 2022:300

(Publicerad d. 4 maj 2022)