Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1242

Publicerad den 17 december 2021
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116.

2) Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 10,0 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

2)

Senaste lydelse 2017:1307.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1242
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)