Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:74

Publicerad den 4 februari 2022
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Utfärdad den 3 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:139.

2) Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört.

2)

Senaste lydelse 2020:191 (jfr 2021:717).

Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag.

Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts honom i beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:74
  1. Denna lag träder i kraft den 7 februari 2022.

  2. Lagen tillämpas dock för tid från och med den 19 januari 2022.

  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuklön som avser tid före den 19 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)