Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:702

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.

2) Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om

2)

Senaste lydelse 2011:1170.

  1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

  2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar,

  3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

  4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,

  5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

  6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

  7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,

  8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller

  9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–9 har verkställts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:702

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Cecilia Torstensson
(Socialdepartementet)